Hibiskus - Jastrzębia Góra

Regulamin „Hibiskus”

Jastrzębia Góra, ul. Wiatrakowa 40

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi na terenie naszego obiektu, pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Niniejszy regulamin określa przedmiot świadczenia usług, zasady przebywania na terenie obiektu, a także zasady odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie oraz za wyrządzone szkody.

Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo dokonanie płatności za pobyt na terenie obiektu. Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.

Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zasad oraz zarządzeń zawartych w Regulaminie.

 1. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przybyciu na teren obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią.
 2. Właściciele i pracownicy obiektu nie udzielają osobom postronnym jakichkolwiek informacji w zakresie danych osobowych Gości zameldowanych w obiekcie.
 3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Gościa terminem.
 4. Doba pobytu w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 5. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 6. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany jedynie w godzinach ciszy nocnej.
 7. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 8. Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce postojowe.
 9. Gość może korzystać z domku letniskowego wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może przekazywać go osobie trzeciej nawet jeśli nie upłynął okres pobytu, za który Gość zapłacił.
 10. Osoby niezameldowane, przebywające gościnnie, obowiązane są opuścić obiekt do godziny 22.00.
 11. Na terenie obiektu obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00. Zakłócanie, przez Gościa lub osobę odwiedzającą, porządku i spokoju publicznego oraz nieprzestrzeganie ciszy nocnej uprawnia usługodawcę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Palenie wyrobów tytoniowych w domkach jest surowo zabronione.
 13. Gość otrzymuje w dniu przyjazdu komplet kluczy: 1 szt. od domku oraz 1 szt. od furtki – w przypadku zagubienia klucza Gość zostanie obciążony karą w wysokości 50 zł./szt.
 14. Gość przywożący ze sobą za zgodą Właściciela obiektu psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom obiektu. W szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką ono  pozostaje na terenie obiektu.
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów/urządzeń znajdujących się na terenie obiektu. Z tego tytułu Gość zostanie obciążony kwotą odpowiadającą kosztom jakie usługodawca musi ponieść, aby doprowadzić uszkodzone lub zniszczone przedmioty/urządzenia do stanu pierwotnego.
 16. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu przez Gościa lub osobę odwiedzającą. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub
 17. innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.
 18. W przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji lub skrócenia pobytu uiszczony zadatek ani opłata nie podlegają zwrotowi.
 19. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia domku bez zwrotu kosztów.
 20. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione przez Gości mienie na terenie obiektu.
 21. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
 22. Obiekt świadczy usługi zgodnie za swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń i reklamacji dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wymeldowania nie będą rozpatrywane. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 23. Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Placu Zabaw.
 24. Domki należy przed opuszczeniem doprowadzić do stanu pierwotnego.
 25. W dniu zakończenia pobytu zabronione jest opuszczanie obiektu bez zdania go właścicielowi. Wyjątek od tej zasady należy uzgodnić z właścicielem.
 26. Obiekt nie posiada ogrzewania – jednak na życzenie Gości istnieje możliwość dostawienia przez usługodawcę przenośnego grzejnika olejowego, za który pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 20 zł./dobę.
 27. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej obiektu.
 28. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb dokonania rezerwacji i pobytu w obiekcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 29. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r.

Telefony alarmowe

Policja: 997

Straż pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Centrum ratunkowe: 112

Regulamin Placu Zabaw

 1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 2. Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie Goście obiektu.
 3. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 do 13 lat.
 4. Dzieci korzystając z placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do zachowania porządku.
 6. Z urządzeń w obrębie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia papierosów.
 8. Wszelkie uszkodzenia elementów służących do zabawy należy zgłaszać do właściciela obiektu.
 9. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia na placu zabaw bądź ich opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną.
DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU.
ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!